പാര്‍ട്ടി ആയാലും രാഷ്ട്രീയം ആയാലും നല്ല കലാകാരന്മാര്‍ ...
നാട്ടില്‍ പോയപ്പോള്‍ ...
കോഴിക്കോട് മൊഫ്യൂസല്‍ സ്റ്റാന്റ്

No comments:

Powered by Blogger.