പായസം തേടിയൊരു വായസം ...


1 comment:

 1. അന്യപുട്ട്,അന്യവാപം,അരിഷ്ടം,ആത്മഘോഷം,ഉലുകജിത്ത്,ഉലൂകാരി,ഏകദൃക്ക്,ഏകദൃഷ്ടി,ഏകാംക്ഷം,ഐന്ദ്രി,കണ്ടകം,കരടം,കരടകം,കരടകൻ,കാകൻ,കാകം,കാണം,കൂജം,കൃഷ്ണം,ഗോമേദകം,
  ഗൃഹബലിഭുക്ക്,ഘൂകാരാ,ചലാചലം,ചിരജീവി,ദിവാടനം,ദ്രോണം
  ദ്വികം,ദ്വികകാരം,ധ്വാംക്ഷം,നിമിത്തകൃത്ത്,പരഭൃത്ത്,പിശുനം
  ബലിഭുക്ക്,മുഖരം,മൗകലി,ശക്രജം,ശ്രാവകം,വായസം
  മലയാളത്തില്‍ ഇത്രേം പര്യായം ഉള്ള വേറെ ജീവി ഇല്ലെന്നു തോനുന്നു

  ReplyDelete

Powered by Blogger.