കണ്ടല്‍ക്കാട്കണ്ടല്‍ക്കാട് .

കായലോരം ..
പലതരം ചെറുമീനുകള്‍ ,വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ഞണ്ടുകള്‍ , ഒച്ചുകള്‍ ,പക്ഷികള്‍ ..ജൈവ വൈവിധ്യം തന്നെ No comments:

Powered by Blogger.