Donate your Organs

കണ്ണുകള്‍ ദാനം ചെയുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് ജീവിതം തിരികെ നല്‍കുന്ന നന്മയുള്ള ഒരവസരമാണ് സ്വന്തം അവയവങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യുന്നത് .

അവയവ ദാനം സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടികളും ഇതാ ഇവിടെ .അവയവ ദാനം {Organ Donation }

Organ Donation - Answers to some frequently asked questions.

Your Questions answered

Dr. Ramesh ShenoyConsultant Radiologist & Exec. Member, IMA Cochin)നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത്ഡോ. രമേഷ് ഷേണായ്,കൺസൾട്ടന്റ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് & എക്സിക്ക്യൂട്ടിവ് മെംബർ. ഐ.എം.എ കൊച്ചി.


1. What is meant by organ donation?
1.അവയവ ദാനം എന്നാൽ എന്താണു ?

Patients who are suffering from malfunctioning of organs like heart, liver, kidneys, pancreas and lungs can prolong their life only through transplantation of the organs. The process of donating healthy organs by one human being, living or dead (cadaver), to another is called organ donation.

ഹൃദയം, വൃക്ക,കരൾ,പാൻക്രിയാസ് (ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ), ശ്വാസ കോശങ്ങൾ എന്നിവ തകരാറിലായ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ജീവൻ നില നിർത്തണമെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചേ മതിയാകൂ.ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണു അവയവ ദാനം.

2. What is the need for organ donation?
2. അവയവ ദാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണു ?

There are about two million patients with end stage organ failure in our country. Every year another two lac patients are added to this list. On an average one person becomes a patient of organ failure every four minutes and one patient dies every five minutes waiting for suitable organ. Huge number of precious organs from dead persons are simply destroyed by burning or burying. Thousands of lives can be saved if we decide to donate our organs, after death, to these unfortunate victims of organ failure. It is indeed sad that even though lacs of people suffer ‘Brain Death’, every year in our country only about 50 people donate their organs.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായതിനാൽ മരണാസന്നരായവരാണു.ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ഓരോ വർഷവും 2 ലക്ഷം ആളുകൾ വീതം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു.ശരാശരി ഓരോ നാലു മിനുറ്റിലും ഒരു വ്യക്തി വീതം അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായി രോഗി ആകുകയും ഓരോ അഞ്ചു മിനുറ്റിലും ശരാശരി ഒരാൾ അവയവദാനം കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.സാധാരണയായി മരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെയും അമൂല്യമായ വലിയൊരളവ് അവയവങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ കുഴിച്ച് മൂടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു.മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായ ആയിരക്കണക്കിനു നിർഭാഗ്യരുടെജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.ലക്ഷക്കണക്കിനു ആളുകൾ മസ്തിഷ്കമരണത്തിനു കീഴടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വെറും 50 ഓളം ആളുകളാണു അവയവദാനത്തിനു മുതിരുന്നതെന്നത് തികച്ചും ദു:ഖകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണു.

3. Are there no other remedies for patients with end stage organ failure?
3. അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തന രഹിതമായി മരണാസന്നരായ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ ?

Except for kidneys the only remedy for patients with organ failure is transplantation. Patients with kidney failure can survive on dialysis. However, the cost involved is prohibitive and there is great physical strain involved in dialysis.

വൃക്കാരോഗികൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ രോഗികൾക്കും അവയവദാനം മാത്രമാണു ഏക പരിഹാര മാർഗ്ഗം. വൃക്കാ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാം,എന്നിരിക്കിലും അതിനുള്ള ചെലവ് അതി ഭീമവും അപ്രാപ്യവും ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.

4. Which are the organs that can be transplanted?
4. ദാനം ചെയ്യാവുന്ന അവയവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാകുന്നു ?

There are two types of organs which can be successfully transplanted.(a)Life saving organs such as heart, liver, kidney, pancreas and lung.(b)Life supporting organs such as eye, skin and bone.

വിജയകരമായി മാറ്റിവയ്ക്കാവുന്ന രണ്ട് തരം അവയവങ്ങളാണുള്ളത്.

(എ) ഹൃദയം,കരൾ,വൃക്ക,പാങ്ക്രിയാസ്,ശ്വാസ കോശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജീവൻ രക്ഷാ അവയവങ്ങൾ
(ബി) ജീവനെ തുണയ്ക്കുന്ന അവയവങ്ങളായ കണ്ണ്,ചർമ്മം,അസ്ഥി തുടങ്ങിയവ.

5. Can organs be donated by living persons?
5. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ?

One kidney and a small portion of liver can be donated by living persons. All other organs can be donated only after death.

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വൃക്കയും, കരളിന്റെ അൽ‌പ്പം ഭാഗവുമാണു. മറ്റ് അവയവങ്ങളെല്ലാം മരണ ശേഷമാണു ദാനം ചെയ്യപ്പെടുക.

6. Who can donate organs?
6. ആർക്കാണു അവയവ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ?

Any healthy person between the age group of one to 70 can donate organs. The deciding factor is the health of the organs rather than the age.

1 വയസ്സിനും 70 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആർക്കും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണു.അവയവദാനത്തിനു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ദാദാവിന്റെ പ്രായത്തേക്കാൾ അവയവത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണു.

7. What kinds of patients can qualify as organ donors?7. ഏത് തരം രോഗികളെയാണു അവയവ ദാനത്തിനു അർഹരായി പരിഗണിക്കുന്നത് ?

Patients who suffer ‘Brain Death’ are the potential donors.

മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരെ.

8. How many patients will be benefited from one cadaver?
8. ഒരു മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് എത്ര രോഗികൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കും ?

One cadaver can gift life to at least six patients apart from restoring eye sight to two blind persons.

രണ്ട് അന്ധർക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നത് കൂടാതെ ചുരുങ്ങിയത് 6 രോഗികൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഒരു മൃതദേഹത്തിനു കഴിയും !

9. What is meant by ‘Brain Death’?
9. മസ്തിഷ്ക മരണം എന്നാൽ എന്താണു ?

‘Brain death’ is a stage when the brain does not function, there is no spontaneous breathing, patient is completely unconscious and has no response to external stimuli. The patient will be on a life support system popularly known as the ventilator. The heart is beating and the organs are functioning normally. The patient can never recover from this stage. The moment the ventilator is disconnected breathing stops with the result the heart also stops beating.

ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളോട് ഒരു തരത്തിലും പ്രതികരിക്കാതെ, സ്വാഭാവികമായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ,അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ,മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തനം നിലച്ച വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥയാണു മസ്തിഷ്ക മരണം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവൻ നിലനിർത്തൽ ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും രോഗിയുടെ ജീവൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഹൃദയം മിടിക്കുകയും,അവയവങ്ങൾ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ടാകും. രോഗി ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല.വെന്റിലേറ്റർ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിമിഷം ശ്വസനവും തുടർന്ന് ഹൃദയപ്രവർത്തനവും നിലയ്ക്കും.

10. How does ’Brain Death’ occur?
10. എങ്ങനെയാണു മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ?

‘Brain Death’ occurs due to primary neurological conditions like head injury, stroke, brain tumour or non-recovery of brain function following cardiac arrest or prolonged cardio pulmonary- resuscitation. Road traffic accidents are the most potent source of ‘Brain Death’.

നാഡിവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഏൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ,പക്ഷാഘാതം,മസ്തിഷ്ക മുഴ അല്ലെങ്കിൽ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം മസ്തിഷ്കം തകരാറിലാകുന്നതും തുടർന്ന് ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ ശ്വാസകോശ പുനരുജ്ജീവനം തടസ്സപ്പെടുന്നത്..മസ്തിഷ്ക മരണങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കാരണമാകുന്നത് റോഡപകടങ്ങളാണു..

11.Can organs be donated by persons who die for reasons other than brain death?11. മസ്തിഷ്ക മരണമല്ലാതെ മരിച്ച ആളുകളുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ?

No. Only those who suffer ‘brain death’ can donate organs. This is because even though the person is dead the heart is kept beating through the ventilator and the organs function normally. However, in other types of death the heart stops first with the result blood supply to the vital organs is disrupted and the organs cease to function. Naturally the organs are of no use.

ഇല്ല. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ആളുകളുടെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമാണു ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുക.ഇതിനു കാരണം വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാലും വെന്റിലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഹൃദയം മിടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവയവങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുമാകുന്നു. മറ്റുള്ള മരണങ്ങളിലാകട്ടെ ഹൃദയം ആദ്യം നിലയ്ക്കുകയും തൽഫലമായി അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്ത പ്രവാഹം നിലച്ച് ജൈവ പ്രധാനമായ ആ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു..സാധാരണയായി അത്തരം അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാറില്ല.

12. What are the pre-requisites for recognizing ‘Brain Death’ and organ retrieval?12. മസ്തിഷ്ക മരണം മനസ്സിലാക്കാനും അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള മുൻ വിധികൾ എന്തൊക്കെയാണു.?

On getting the consent of the family members of the brain dead person for removal of organs for transplantation two different doctors who are not involved with the treatment of the patient and who are from the panel of doctors from different hospitals recommended by the Government, along with the treating doctor and medical superintendent of the hospital carry out a series of tests twice to confirm that the patient is ‘Brain Dead’. The standards are very stringent and are accepted medically, legally and ethically, all over the world. Immediately after confirmation of ‘Brain Death’ the required organs are retrieved prior to cardiac arrest.In medico-legal cases, the police inquest has to be completed before organs can be retrieved. The medico-legal post mortem will be carried out after organ remova0l.

മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച രോഗിയുടെ അവയങ്ങൾ ബന്ധുജനത്തിന്റെ സമ്മതം ലഭിച്ച ശേഷം നീക്കം ചെയ്യാൻ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചവർ അല്ലാത്ത,വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ പാനലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും,ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറും, ആ ആശുപത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം നിരവധി ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണു ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള മാനകങ്ങൾ വളരെ കർശനവും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും,നിയമപരമായും ധാർമ്മികമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആയിരിക്കും.മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ഉടനെ അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു.നിയമപരമായ നടപടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും മുൻപ് പോലിസ് ഇങ്ക്വെസ്റ്റ് കൂടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണു.അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ചെയ്യുന്നത്.

13. How quickly organ transplant takes place?13. അവയവം മാറ്റി വയ്ക്കൽ എത്ര മാത്രം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു ?

The moment the life support system is disconnected, the vital organs will start collapsing starting with cardiac arrest. Hence it is crucial that the organs be transplanted from the donor to the recipient as quickly as possible.

ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ ജീവൽ പ്രധാനമായ അവയവങ്ങൾ എല്ലാം ഹൃദയ പരാജയം കാരണം നശിക്കാൻ തുറ്റങ്ങുമെന്നതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദാദാവിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങൾ മാറ്റി സ്വീകർത്താവിൽ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

14. Is any cost involved in organ donation?14. അവയവ ദാനത്തിനു എന്തെങ്കിലും ചെലവുകൾ ഉണ്ടോ ?

No. All the cost will be borne by the recipient/ hospital or other social organizations in case the recipient cannot afford the payment.

ഇല്ല. എല്ലാ ചെലവുകളും സ്വീകർത്താവ്/ ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ വഹിക്കുന്നതാണു.( സ്വീകർത്താവിനു ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ )

15. Will the organ donation leave the body disfigured?15. അവയവ ദാനം മൃതദേഹത്തെ വികൃതമാക്കുമോ ?

Not at all. The recovery of organs is carried out with utmost care in the normal operation theatre by trained surgeons. The body will be handed over to the family with the wounds properly stitched and dressed.

ഒരിക്കലുമില്ല.അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പരിശീലനം ലഭിച്ച ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ദരാണു.അതും സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിൽ തന്നെ.യഥാവിധി തുന്നലുകളും മറ്റും നടത്തിയ ശേഷമേ ശരീരം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കൂകയുള്ളു.

16. How much time is taken for removal of the organs?16. അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ?

Normally it takes about one to two hours .

സാധാരണയായി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ

17.Are there any religious objections to organ donation?17. അവയവ ദാനത്തിനു മതപരമായ എന്തെങ്കിലും വിലക്കുകൾ ഉണ്ടോ ?

Not only that there is no objection, all the religions totally support the concept of organ donation because it is the very life that a person donates to another.

വിലക്കുകൾ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും അവയവ ദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പികയാണു ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവൻ തന്നെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു സമമാണു.

18. Whom should one contact for organ donation?18. അവയവ ദാനത്തിനു ഒരാൾ ആരെയാണു സമീപിക്കേണ്ടത് ?

SORT, The Society for Organ Retrieval and Transplantation, a registered society is functioning at Cochin under the patronage of the IMA, Cochin Chapter. This society is a non profit voluntary service organisation working with canters recognised by the Government for cadaver transplantation and co-ordinating the donation and transplantation of organs. The SORT is maintaining a waiting list of patients awaiting transplant. On receiving information from you, the SORT will assess suitability of organ donation. Based on the blood group and other medical criteria for organ matching, the recipient will be selected for transplantation. Personsdesirous of donating their organs, after death, can register their wish with the society. Those who pledge to donate their organs will be provided with a donor card. There is no cost involved in this process.

SORT (സോർട്ട്) - സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓർഗൻ റെട്രീവൽ ഏൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻഡേഷൻ ) ഐ എം ഏ കൊച്ചി വിഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണു.ഇത് സർക്കാർ അംഗീകൃതമാണു. അവയവ ദാന-മാറ്റിവയ്ക്കൽ പ്രക്രിയകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.അവയവദാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സോർട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു.താങ്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവയവങ്ങൾ ദാനത്തിനു എത്ര മാത്രം അനുയോജ്യമെന്ന് സോർട്ട് നിർണ്ണയിക്കും.രക്തഗ്രൂപ്, മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് സ്വീകർത്താവിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം സോർട്ടിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണു.അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഡോണർ കാർഡ് നൽകുന്നു.ഇതിനൊന്നും ഒരു ചെലവുകളും വരുന്നതല്ല.

19. What is the role of the family members of the dead person for organ donation?19. അവയവ ദാനത്തിൽ , മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പങ്കെന്താണു ?

One thing that should be kept in mind is that even though a person has pledged his organs the organs will be retrieved only after getting the consent of the family members. Therefore, it is very important to talk to the family about your wish to donate the organs. The single most important way to register as a donor is to register your wish with the family so that they will know about your beautiful wish and take appropriate action at the right moment. Even if organs have not been pledged, with any organization, before death, the organs can still be donated by the family.

മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതാണു. അവയവദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ സമ്മതം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു.അതിനാൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണു. അവയവ ദാന പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം വന്ന് രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നതാകുന്നു,കാരണം അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി നേരിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു.വ്യക്തി മരണത്തിനു മുൻപ് അവയവ ദാന പ്രതിജ്ഞ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുടുംബത്തിനു ആ വ്യക്തിയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണു.

* DON’T TAKE YOUR ORGANS TO HEAVEN FOR THEY ARE NOT NEEDED THERE:After you have departed from this world organ donation in the most wonderful legacy you can leave behind. The eyes continue to see the wonders of the world and the heart continues to sing a new song. After our death, we don’t need any of our organs. So after all why burn or bury them when we can save so many lives, besides restoring sight of two blind people.

* സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുക,എന്തെന്നാൽ അവ അവിടെ ആവശ്യമില്ല :ഈ ലോകം വിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്ത് അവയവദാനമാകുന്നു. കണ്ണുകൾ തുടർന്നും ലോകത്തിലെ അൽഭുതങ്ങൾ ദർശിക്കട്ടെ,ഹൃദയം ഒരു പുതിയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ..മരണശേഷം നമുക്ക് ഒരു അവയവവും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല.അന്ധരായ ആളുകൾക്ക് കാഴ്ച നൽകാമെന്നത് കൂടാതെ അനവധി ആളുകളുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണവ കുഴിച്ച് മൂടുന്നതും ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നതും ?ഒന്ന്  : How to i donate my organs? Where should i get the forms and where should i submit the filled forms?

SORT, The Society for Organ Retrieval and Transplantation, a registered society is functioning at Cochin under the patronage of the IMA, Cochin Chapter. This society is a non profit voluntary service organisation working with canters recognised by the Government for cadaver transplantation and co-ordinating the donation and transplantation of organs. The SORT is maintaining a waiting list of patients awaiting transplant.

On receiving information from you, the SORT will assess suitability of organ donation. Based on the blood group and other medical criteria for organ matching, the recipient will be selected for transplantation. Personsdesirous of donating their organs, after death, can register their wish with the society. Those who pledge to donate their organs will be provided with a donor card. There is no cost involved in this process.

Address : 

Office:IMA House, Behind International Stadium,Kaloor, Kochi 682017Phone: 04846468466, 9388632630, 9846238377
Facebook : https://www.facebook.com/sortcochin  
Related other info : http://shenoy.ktym.in/sort%20web/index.html


Thanks to അനീഷ്‌ പി എസ .

1 comment:

Powered by Blogger.